Fontos információk

AZ ARE NYILVÁNTARTÁS

Az ARE nyilvántartás a természetes személyek adósságrendezési nyilvántartása, a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szerve által vezetett közhiteles országos központi hatósági nyilvántartás, amelyhez a területi Családi Csődvédelmi Szolgálatok hozzákapcsolódnak.

Az ARE nyilvántartásba a területi Családi Csődvédelmi Szolgálatok jegyzik be az őket érintő (adósságrendezési) ügyekben a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben (a továbbiakban: Are tv.) meghatározott adatokat, adatváltozásokat, és töltik fel a dokumentumtárba az Are tv-ben meghatározott okiratokat digitalizált formában.

A Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szerve, mint adatkezelő, az ARE nyilvántartással összefüggő törvényben meghatározott elektronikus adatfeldolgozás ellátásával csak államigazgatási szervet vagy kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet bízhat meg. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletet a feladatra ellátására a Magyar Közlöny és Lap- és Könyvkiadót nevezi meg,

Az ARE nyilvántartás adattartalma

Az ARE nyilvántartás tartalmazza az

 • adósságrendezés kezdeményezésre
 • adósságrendezés kezdeményezésének illetve lefolytatásának sikertelenségére
 • a bírósági adósságrendezés elrendelésére
 • az adósságrendezési eljárás szakaszaira
 • a bírósági adósságrendezés elrendelésének elutasítására
 • a bírósági adósságrendezési eljárás megszüntetésére
 • az eljárás során hozott érdemi határozatokra
 • az eljárás hatálya alá tartozó személyekre

vonatkozó közhiteles adatokat.

Az ARE nyilvántartás az alábbi adatokat közhitelesen tartalmazza

 • a) az adósságrendezés kezdeményezése benyújtásának dátumát,
 • b) az adósságrendezési ügy számát, amelyet az a) pont szerinti adat bejegyzésével egyidejűleg kell bejegyezni,
 • c) a bíróságon kívüli adósságrendezés sikertelen kezdeményezése esetén ezt a tényt, továbbá azt, hogy ez kinek az érdekkörében következett be, a bíróságon kívüli adósságrendezés sikertelen kezdeményezése bekövetkezésének dátumát, az adós, adóstárs természetes személyazonosító adatait, lakcímét,
 • d) a bíróságon kívüli adósságrendezés sikertelen lefolytatása esetén ezt a tényt, a főhitelező erről szóló értesítésének dátumát, az adós, adóstárs természetes személyazonosító adatait, lakcímét, a főhitelező nevét, székhelyét,
 • e) a bíróságon kívüli sikeres adósságrendezés esetén ennek tényét, a főhitelező erről szóló értesítésének dátumát, az adós természetes személyazonosító adatait, lakcímét, a főhitelező nevét, székhelyét, a hitelezőkkel kötött megállapodás szövegét,
 • f) a bírósági adósságrendezés elrendelésének elutasítása esetén ezt a tényt, a bíróság nevét, székhelyét, a jogerős bírósági végzés keltét, ügyszámát, a jogerőre emelkedés napját, az adós természetes személyazonosító adatait, lakcímét,
 • g) a bírósági adósságrendezés elrendelése esetén
  • ga) a bíróság nevét, székhelyét,
  • gb) az adósságrendezést elrendelő jogerős végzés ügyszámát, dátumát, a jogerőre emelkedés napját,
  • gc) az adósságrendezés kezdő időpontját, amely megegyezik a gb) alpont szerinti dátummal,
  • gd) az adós, adóstárs természetes személyazonosító adatait (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely, születési idő, anyja születési családi és utóneve.), lakcímét, ha az eljárásban az adós személyében jogutódlás következik be, mind a jogutód, mind a jogelőd adós e pont szerinti adatait,
  • ge) az adósságrendezési eljárásban az adós mellett kötelezettségvállalóként bekapcsolódó egyéb kötelezett (pl. kezes, zálogkötelezett) természetes személyazonosító adatait és lakcímadatait,
  • gf) az adósságrendezési eljárásban be nem kapcsolódó egyéb kötelezett természetes személyazonosító adatait és lakcímadatait,
  • gg) a kijelölt családi vagyonfelügyelő nevét, hivatali elérhetőségét (postai és elektronikus levélcím), az adott adósságrendezési ügyre vonatkozóan kiadott ügyazonosítóját, annak a területi Családi Csődvédelmi Szolgálatnak a nevét és székhelyét, amelynél a családi vagyonfelügyelő munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
 • h) a bírósági adósságrendezés elrendelésének időpontjában azon hitelezők adósságrendezési eljárásba való bejelentkezésével összefüggő határidőt, akik pénzbeli vagy pénzben kifejezett követelésének esedékessége már lejárt vagy a bírósági adósságrendezés elrendelését követő öt éven belül jár le,
 • i) a bírósági adósságrendezési eljárásban megkötött egyezséget jóváhagyó jogerős bírósági végzés ügyszámát, keltét, a bíróság nevét, székhelyét, a jogerőre emelkedés napját,
 • j) a bírósági adósságrendezési eljárásban az egyezségmódosítást jóváhagyó jogerős bírósági végzés ügyszámát, keltét, a bíróság nevét, székhelyét, a jogerőre emelkedés napját,
 • k) bírósági adósságrendezési eljárásban jóváhagyott egyezség (egyezségmódosítás) szabályszerű végrehajtása esetén az eljárás befejezetté nyilvánításáról és az adós, adóstárs mentesítéséről szóló jogerős bírósági végzés ügyszámát, keltét, a bíróság nevét, székhelyét, a jogerőre emelkedés napját,
 • l) az adósságtörlesztési eljárást elrendelő jogerős bírósági végzés ügyszámát, keltét, a bíróság nevét, székhelyét, a jogerőre emelkedés napját,
 • m) az adósságtörlesztésről szóló jogerős végzés ügyszámát, keltét, a bíróság nevét, székhelyét, a jogerőre emelkedés napját,
 • n) az adósságtörlesztésről szóló bírósági végzést módosító jogerős végzés ügyszámát, keltét, a bíróság nevét, székhelyét, a jogerőre emelkedés napját,
 • o) a bírósági adósságrendezési eljárás lezárásához készített jegyzőkönyv ügyszámát, keltét, az azt készítő családi vagyonfelügyelő nevét, hivatali elérhetőségét (postai és elektronikus levélcím), az adott adósságrendezési ügyre vonatkozóan kiadott ügyazonosítóját, annak a területi Családi Csődvédelmi Szolgálatnak a nevét és székhelyét, amelynél a családi vagyonfelügyelő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll,
 • p) a bírósági adósságrendezési eljárás lezárásakor a jogerős mentesítő bírósági végzés ügyszámát, keltét, a bíróság nevét, székhelyét, a jogerőre emelkedés napját,
 • r) a bírósági adósságrendezési eljárást megszüntető jogerős bírósági végzés ügyszámát, keltét, a bíróság nevét, székhelyét, a jogerőre emelkedés napját,
 • s)a jogerős mentesítő határozatot hatályon kívül helyező jogerős bírósági végzés ügyszámát, keltét, a bíróság nevét, székhelyét, a jogerőre emelkedés napját,
 • t) a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás hatálya megszűnésének bírósági megállapítása esetén ezt a tényt, a bíróság nevét, székhelyét, a jogerős bírósági végzés keltét, ügyszámát, a jogerőre emelkedés napját, az adós, adóstárs természetes személyazonosító adatait, lakcímét, az érintett hitelező nevét, székhelyét (lakóhelyét) jogi személy hitelező esetén a bírósági vagy hatósági nyilvántartási számát,
 • u) a bírósági adósságrendezési egyezség hatálya megszűnésének bírósági megállapítása esetén ezt a tényt, a bíróság nevét, székhelyét, a jogerős bírósági végzés keltét, ügyszámát, a jogerőre emelkedés napját, az adós természetes személyazonosító adatait, lakcímét, az érintett hitelező nevét, székhelyét (lakóhelyét) jogi személy hitelező esetén a bírósági vagy hatósági nyilvántartási számát.

Betekintés az ARE nyilvántartásba

Az ARE nyilvántartásba történő betekintés az eljárásban részt vevő adós, adóstárs, hitelező és az eljárásban részt vevő egyéb kötelezett részéről személyesen történhet, bármelyik területi Családi Csődvédelmi Szolgálatnál. A betekintés ingyenes.

A Családi Csődvédelmi Szolgálatnál működő családi vagyonfelügyelő az ARE nyilvántartásnak arra az adósságrendezési ügyre vonatkozó adataiba tekinthet be, amelyben részt vesz vagy részt vett.

Betekinthet az ARE nyilvántartásba az egyéb kötelezett a fizetési kötelezettség tekintetében az adóssal vagy adóstárssal egyetemlegesen felelős, a kezes, amennyiben nem minősülnek adóstársnak, valamint a zálogkötelezett az adós tartozását biztosító zálogszerződés zálogkötelezettje.

Adatszolgáltatás ARE nyilvántartásból egyéb személyeknek és szervezeteknek

Az ARE nyilvántartás adatai közül az adósságrendezés hatálya alatt állásra, kezdő és záró időpontjára vonatkozó adatot egyéb személy vagy szervezet részére jogi érdek igazolása esetén lehet megadni, vagy akkor lehet tájékoztatást adni, ha az adatigénylő az adósságrendezés alatt álló személlyel szemben olyan okirattal igazolt követeléssel rendelkezik, amely hatósági vagy bírósági úton végrehajtható.

A megkeresésről és a tájékoztatás tényéről a Családi Csődvédelmi Szolgálat tájékoztatja az adóst és az adóstársat. A kérelmező a kapott tájékoztatást csak az igénylésben megjelölt célra használhatja fel.

Adatszolgáltatás ARE nyilvántartásból egyéb szerveknek

Az ARE nyilvántartásból annak a bíróságnak, közjegyzőnek, ügyésznek, nyomozó hatóságnak, közigazgatási szervnek, nemzetbiztonsági szolgálatnak, végrehajtást elrendelő hatóságnak, a végrehajtónak és szociális hatóságnak továbbítható adat, amely minden egyes igényelt adat tekintetében a törvényi rendelkezés megjelölésével megjelöli, hogy az ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának ellen őrzéséhez az adat megismerésére és kezelésére jogosult.

Az adatigénylőnek a kérelemben meg kell jelölnie annak az eljárásának az ügyszámát és tárgyát, amelyben az igényelt adatok megismerésére jogosult. Az adat igénylése és továbbítása elektronikus úton történik. Az ilyen adatigénylés ingyenes.

Tanúsítvány kiállítása-, és adatszolgáltatás iránti kérelem benyújtása

A kérelmező a tanúsítvány kiadása iránti kérelmét a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi, vagy bármely területi szervéhez benyújthatja. A tanúsítványt a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szerve állítja ki.

A Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szerve kérelemre, igazgatási szolgáltatási díj ellenében tanúsítványt állít ki a belföldi természetes személyek részére arról, hogy

 • a) a kérelmező természetes személy nem szerepel az ARE nyilvántartásban adósként, vagy
 • b) az ARE nyilvántartásban a kérelmező természetes személy szerepel, valamint az általa a tanúsítványba foglalni kért, az ARE nyilvántartásban nyilvántartott adatokról.

A tanúsítványért IM rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szerve kérelemre, igazgatási szolgáltatási díj ellenében hiteles vagy nem hiteles másolatot állít ki a belföldi természetes személyek részére a kérelmező természetes személy adósságrendezési eljárásában nyilvántartott okiratokról.

 

Vissza